Chloe’s Birthday Party

Studio 67 Medford 67 North Main Street, Medford, NJ

Private 14th birthday party!